Chrześcijaństwo

Kim był założyciel Chrześcijaństwa?
Jezus Chrystus został namaszczony Duchem Świętym i mocą, pomagał ludziom i uzdrawiał ich. On został przez Boga ustanowiony sędzią żywych i umarłych. Zgodnie z zapowiedziami proroków, kto w Niego uwierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów. Jezus Chrystus, Syn Boga, został zabity i wzbudzony z martwych trzeciego dnia (k. 1; str. 1182).
Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, z Marii, dziewicy poślubionej Józefowi, która była w ciąży za sprawą Ducha Bożego, co zostało jej zapowiedziane przez anioła Gabriela. Mesjasz został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a następnie pościł przez 40 dni i nocy na pustyni, nic nie jedząc. Po powrocie z pustyni rozpoczął nauczanie (k. 1; str. 1094-1099). Jezus Chrystus został przybity do krzyża, na którym zmarł za grzechy świata, następnie zmartwychwstał i objawił się uczniom (k. 1; str. 1132-1133). Mesjasz pozostawił swoich uczniów z zadaniem świadczenia o Nim na całym świecie, a następnie został uniesiony do nieba (k. 1; str. 1168).
Miejsce, czas i okoliczności rozpoczęcia wyznawania Chrześcijaństwa
Mesjasz rozpoczynając działalność powoływał uczniów, aby Go naśladowali. Niemniej to w Antiochii, już po śmierci Chrystusa, po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Chrześcijaństwo rozpoczęło się więc w okolicach roku 30 n.e. Na skutek prześladowania, uczniowie Jezusa zostali rozproszeni i dotarli do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Apostołowie przez rok nauczali w zborze w Antiochii (k. 1; str.1183).
Ilu jest bogów w Chrześcijaństwie?
Bóg jest jeden i modlitwa może być kierowana tylko do Niego. Istnieje też pośrednik pomiędzy Stwórcą, a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Poprzez Jezusa, Bóg może dotrzeć do ludzi ze swoim przebaczeniem (k. 4; str. 785). Jezus Chrystus cytuje w ewangelii prawo z księgi Mojżeszowej, które mówi, że Bóg jest jeden (k. 1; str. 1085). Apostoł Paweł rozpoczyna wiele swoich listów, m.in. do Koryntian słowami „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa”, wyraźnie zaznaczając to, że Bóg jest jeden (k. 1; str. 1226).
Jak wygląda życie po śmierci?
Biblijne opisy życia po śmierci, utrzymane są w społecznym kontekście. Pismo Święte mówi o doskonałym mieście, królestwie, świątyni Bożej, uczcie weselnej. Nowe życie, jest więc spełnieniem Bożej wizji w aspekcie związków międzyludzkich. Życie wieczne to też nowa odpowiedzialność i obowiązki. Nowa rzeczywistość, oznaczać będzie doskonałość w relacji z Bogiem, z bliskimi i sobą samym. Nowa egzystencja nie będzie miała końca, a skupiona będzie na Bogu (k. 2; str. 248-249).
Jak zasłużyć na nagrodę?
Usprawiedliwienie to kluczowy dogmat chrześcijaństwa. Zbawienie z łaski wyróżnia chrześcijaństwo spośród innych religii. Warunkiem wstępnym zbawienia jest wiara w Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienie otrzymuje się za darmo, jednak cenę zapłacił Mesjasz, przelewając swoją krew na krzyżu. Człowiek staje się sprawiedliwy, na podstawie przyjęcia ofiary Chrystusa, dzięki temu spełnia Boże wymagania, aby otrzymać życie wieczne (k. 3; str. 336-338).
Do czego zobowiązany jest wyznawca Chrześcijaństwa?
Jezus, zapytany co należy robić, aby wykonywać dzieła Boże, odpowiedział, że dzieło Boże to wierzyć tego, którego Bóg posłał (k. 1; str. 1144). Ostatnie słowa Chrystusa, były poleceniem skierowanym do uczniów, aby rozeszli się na cały świat i wszędzie opowiadali ewangelię (k. 1; str. 1092).
Jakie nastawienie ma Bóg do wyznawcy?
Bóg jest miłością, to najpopularniejsze określenie Stwórcy w chrześcijaństwie. Jego miłość objawia się przede wszystkim tym, że zdecydował się odkupić człowieka, oddając w zamian swojego Syna na śmierć w torturach. Miłość Boga powiązana jest z łaską, niezasłużoną dobrocią wobec człowieka, do którego Bóg zniża się, mimo iż człowiek nie jest godny (k. 2; str. 61).
Jak można porozumiewać się z Bogiem?
Chrześcijanin, który chce się porozumieć z Bogiem, powinien udać się do miejsca, gdzie będzie sam i zamknąć za sobą drzwi, aby mieć osobisty czas ze Stwórcą. Ważne jest, aby przebywać w ukryciu, kiedy chce się, aby Bóg wysłuchał modlitwy. Kiedy motywacją chrześcijanina jest dotarcie do Ojca, On usłyszy i odpowie (k. 4; str. 33).
Czy Chrześcijaństwo ma spisane normy?
Biblia jest zapisem objawienia Bożego o największej obszerności. Wszystko, co jest ludziom znane o życiu Chrystusa, czerpane jest z Biblii, chociaż nie wszystko co zrobił i powiedział, jest w niej zapisane. Objawienie Biblii, pomimo swojej obszerności, pozostaje częściowe, jednakże jest ono dokładne, progresywne i celowe. Prawdziwość przedstawionych w Biblii faktów uwierzytelnia ją i przekonuje o prawdzie jej poselstwa (k. 3; str. 75).
Jaki jest stosunek Chrześcijaństwa do samobójstwa, aborcji, homoseksualizmu, czarów?
Samobójstwo – Udziałem zabójców jest jezioro ognia (k. 1; str. 1350)
Aborcja – Morderców czeka śmierć w jeziorze płonącym ogniem i siarką (k. 1; str. 1350)
Homoseksualizm – Ci, którzy zamienili przyrodzone obcowanie, na przeciwne naturze, winni są śmierci (k. 1; str. 1209)
Czary – Karą dla czarowników jest wieczne potępienie (k. 1; str. 1350)
Rola kobiety i jej wartość w Chrześcijaństwie
Żony powinny być posłuszne swoim mężom. Bóg przekazał przywództwo mężczyźnie i życzy sobie, aby kobieta uznawała jego autorytet. Przywództwo mężczyzny jest wyrazem Bożego porządku (k. 4; str. 946).
Czym Chrześcijaństwo wyróżnia się spośród innych religii?
Chrześcijaństwo posługuje się najbardziej wyjątkową księgą, jaka została kiedykolwiek napisana. Biblia dokładnie i szczegółowo opisuje wydarzenia, które mają nastąpić, na wiele lat lub stuleci przed ich wypełnieniem. Pismo Święte chrześcijan zawiera około 2500 proroctw, spośród których 80% już się wypełniło, a pozostałe dotyczą przyszłości, która nas czeka. Prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia się proroctw jest praktycznie zerowe, a dokładność z jaką się wypełniły, zadziwiająca (zbawienie com).

Bibliografia:

k. 1 – Towarzystwo Biblijne w Polsce: Biblia. Warszawa, 2008. ISBN 978-83-85260-12-7
k. 2 – Bruce Milne: Kompendium Teologii Chrześcijańskiej. Katowice, 1992. ISBN 83-85391-08-8
k. 3 – Charles C. Ryrie: Podstawy Teologii. Texas 1994. ISBN 0-89693-814-X
k. 4 – William MacDonald: komentarz biblijny do Nowego Testamentu. Jastrzębie Zdrój, 2005. ISBN 83-85391-26-6

Mapa wyznawania Chrześcijaństwa

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY